Publicat l’Inventari d’emissió de contaminants a l’atmosfera procedents del trànsit per carretera