Las instalaciones del régimen europeo del comercio de CO2 estabilizan sus emisiones en 2021

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha validat els informes verificats de les emissions de les instal·lacions incloses en la llei que regula el règim del comerç de drets d’emissió (RCDE) de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) corresponents a l’any 2021. Aquesta informació ja s’ha inscrit en el Registre comunitari de drets d’emissió.

Taula general variació emissions 21 vs 20 per sectors i activitats

A Catalunya, les 95 instal·lacions incloses en l’RCDE han emès en total 12.840.009 tones de CO2 eq, xifra que suposa una reducció de 233.528 tones de CO2 eq respecte de l’any anterior, un 1,79% menys. Aquestes instal·lacions són les responsables d’aproximadament un 30% de les emissions de GEH de Catalunya.

Des de l’inici de l’RCDE, l’any 2005, s’han reduït 7 milions de tones de CO2, xifra que representa un decrement del 36% en 16 anys. Si analitzem per diferents períodes de compliment, des de 2013, any d’inici de la fase III de l’RCDE en què van entrar en vigor les noves regles de funcionament de l’esquema del mercat, les emissions han baixat el 2%.

Processos productius més eficients

Durant l’any 2020, marcat per l’esclat de la pandèmia i el confinament a partir del març, l’economia catalana va reduir el seu PIB en un 11,5% i, en consonància, les emissions reportades per les instal·lacions en l’RCDE van disminuir un 13,5%.

L’any 2021, que presenta índexs de recuperació econòmica en relació amb l’any anterior, el PIB global va créixer un 5,9%. Especialment en aquells sectors amb més instal·lacions cobertes per l’RCDE, s’observa que el PIB de la indústria hi va contribuir amb un creixement del 5,6%, mentre que el de la construcció es va quedar amb un augment de l’1,8%.

Així doncs, les emissions de l’RCDE s’han estabilitzat durant el 2021, tot i el creixement econòmic dels sectors afectats. No es pot concloure encara que aquestes dades representin un canvi de tendència en el desacoblament del creixement econòmic i les emissions de GEH, però sembla evident que l’escenari de preus elevats del dret d’emissió, els costos creixents de l’energia i les expectatives d’una normativa cada vegada més exigent provoca que les instal·lacions facin més ús de combustibles amb menor intensitat en carboni i millorin l’eficiència dels seus processos productius.

Canvis per al període 2021-2030

Les emissions de les instal·lacions de 2021 corresponen al primer any validat del nou període de compliment 2021-2030, en el qual s’han introduït, entre d’altres, canvis normatius que permeten a les que tenen menors emissions de GEH deixar de reportar en el règim general i passar a fer-ho en el règim d’exclusió, que representa un nivell equivalent d’exigència pel que fa a la reducció d’emissions, però un càrrega administrativa inferior i més proporcionada a la grandària de l’empresa i les seves emissions.

Per tant, de les 122 instal·lacions que van reportar l’any 2020 en el règim general s’ha passat a 95 l’any 2021, atès que 22 han passat a reportar en el règim d’exclusió que finalitza el 31 de març d’enguany, 1 ha tancat, i les 4 restants són empreses que surten directament del règim, tant del general com del d’exclusió, perquè deixen d’estar afectades, ja que han fet modificacions de les seves instal·lacions i la potència total tèrmica instal·lada ha baixat de 20 MWt, el llindar per estar dins del sistema del mercat.

Les 22 instal·lacions del règim d’exclusió van emetre, el 2020, 184.902 tones de CO2 eq. Si treballem amb la hipòtesi que mantenen les seves emissions constants, les emissions del règim general haurien estat de 13.024.911 tones de CO2 eq, és a dir, una reducció al voltant de 50.000 tones de CO2 eq respecte de l’any anterior, dades que porten a concloure que les emissions de l’RCDE per a Catalunya s’han estabilitzat durant el 2021.

Combustió: 85% de les emissions

Del total d’emissions de l’RCDE, un 85% són degudes a la combustió, ja sigui en centrals de producció elèctrica o bé en instal·lacions de processos industrials. L’altre 15% són emissions de procés, majoritàriament associades a la descarbonatació de matèries primeres.

Les emissions derivades de la combustió de les instal·lacions de l’RCDE són les que, a curt i mitjà termini, tenen més capacitat per reduir, bé millorant l’eficiència dels seus processos o bé mitjançant la introducció gradual de combustibles alternatius amb un contingut de carboni nul o inferior al dels combustibles fòssils.

El sector que més redueix les seves emissions és el ciment, amb 188.003 tones de CO2 eq, que equival al 6,48% respecte de 2020. Pel que fa a la producció d’energia elèctrica, també les redueix en 155.699 tones de CO2 eq, que equival al 6,93%, ja que en el conjunt del sistema elèctric peninsular la demanda de producció als cicles combinats de Catalunya s’ha reduït en un 8% respecte de l’any anterior. Pel que fa a la cogeneració i altres instal·lacions de combustió, també han reduït les seves emissions en 91.173 tones de CO2 eq, que representa el 4,45%.

Per la seva banda, el sector de refineries les ha incrementat en 194.210 tones de CO2 eq, que representa el 9,08%, a causa bàsicament de l’increment de producció en relació amb l’any anterior.

Taula general emissions drets assignats per sectors

Elevat increment del preu del dret d’emissió

El dèficit de drets que es va acumulant cada any és degut al fet que el sector de la producció elèctrica no té cap assignació gratuïta i, també, a l’ajust gradual a la baixa de les assignacions que reben els sectors industrials i que eleva gradualment el seu nivell d’exigència. L’adquisició del dèficit de més de 5 milions de drets d’emissió té un cost econòmic important en el mercat. La gran variabilitat de preus que està patint el mercat de drets de CO2 fa imprevisible estimar el cost final de la compra d’aquests drets que s’hauran de lliurar abans del 30 d’abril d’enguany. Però si estimem el preu mitjà del primer trimestre de 2022 en 83 €/tCO2, implicaria un cost de 418 milions d’euros per al conjunt de les instal·lacions catalanes.

Al web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es pot consultar l’informe complet, amb dades territorialitzades, i infografies de les emissions.