Avança l’impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte hivernacle

El Govern ha donat llum verda al text de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte hivernacle com, per exemple, el CO2.

El tribut, inclòs a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, gravarà les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les activitats econòmiques previstes a la Llei de canvi climàtic, que són totes les activitats amb instal·lacions subjectes a la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 d’octubre, i també les activitats que inclou l’annex I.1 de la Llei 20/2009, encara que no tinguin instal·lacions subjectes a la Directiva 2003/87/CE.

La finalitat és triple: d’una banda, facilitar la transició cap a una societat en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ser nul; i, de l’altra, corregir les externalitats negatives de la generació de gasos amb efecte d’hivernacle, en línia amb la política mediambiental i de fiscalitat verda del Govern; i, finalment, tendir a la reducció d’aquests gasos a través de la imposició del gravamen. Per aquest motiu, la quota tindrà en compte el volum de les emissions emeses per cada instal·lació.

Els ingressos derivats de l’impost es destinaran a la dotació del Fons Climàtic. Un instrument que, d’acord amb la memòria preliminar aprovada avui, ha de servir per impulsar el foment de les energies renovables; descentralitzar xarxes i fomentar l‘autoconsum elèctric; fomentar l’eficiència i l’estalvi d’aigua; fomentar la recerca i la innovació, i reduir la vulnerabilitat dels sectors econòmics afectats per garantir una transició justa.

L’aprovació de la memòria preliminar és el primer pas en l’elaboració  d’un projecte normatiu. Mitjançant consulta pública prèvia, es difonen els objectius de la norma, els problemes que es pretén solucionar i les solucions possibles amb la finalitat de conèixer l’opinió de les persones, organitzacions i associacions potencialment afectades. El text es podrà consultar durant 30 dies a la pàgina web del Departament d’Economia i Hisenda i al portal participa Gencat.